Информације

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 2017/2018. ГОД.

 

 

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IX

1.недеља

   

СЈ

ИТ

       

2.недеља

   

МАТ,МАТ

ИТ,К

   

СЈ, МАТ, ПД

ИТ

3.недеља

МАТ

 

СЈ

К

СЈ, МАТ

ИТ

   

4.недеља

СЈ

 

МАТ,СОН

К

       

5.недеља

       

СЈ, МАТ

К

МАТ

К

X

6.недеља

МАТ

     

МАТ, ПД

К

СЈ

К

7.недеља

МАТ,СЈ

 

МАТ,СОН

К

МАТ

К

ЕЈ

К

8.недеља

   

EJ

K

EJ

K

   

9.недеља

МАТ

     

ПД

 

МАТ, ПД

К

10.недеља

СЈ

 

СЈ

К

СЈ

К

СЈ

ПЗ

XI

11.недеља

           

         МАТ

ПЗ

12.недеља

МАТ

 

МАТ

К

СЈ

К

СЈ

К

13.недеља

СЈ

 

СЈ,СОН

К

   

МАТ,ЕЈ

К

14.недеља

   

МАТ, EJ

К, K

СЈ

ПЗ

   

XII

15.недеља

   

СОН

К

МАТ, ПД

К

   

16.недеља

МАТ

 

СЈ

К

EJ

K

МАТ, ПД

К

17.недеља

   

МАТ

К

МАТ

К

СЈ, ЕЈ

ПЗ

18 недеља

МАТ

 

СОН, EJ

К, K

СЈ, ПД

К

   

I

19.недеља

           

СЈ, МАТ

К,ПЗ

20.недеља

МАТ

 

СЈ

К

       

21.недеља

   

СЈ

К

       

22.недеља

МАТ

 

EJ

K

МАТ,ПД

К

   

II

23.недеља

СЈ

 

СЈ

К

       

24.недеља

   

СЈ

К

СЈ

К

МАТ, ПД

К

25.недеља

МАТ

 

МАТ

К

МАТ, EJ

К, K

   

III

26.недеља

СЈ

 

СЈ

К

СЈ

К

МАТ

К

27.недеља

   

EJ

K

МАТ, ПД

К

ЕЈ

 

28.недеља

МАТ

 

МАТ,СОН

К

   

СЈ, МАТ

К,ПЗ

29.недеља

СЈ

     

СЈ

ПЗ

СЈ

ПЗ

IV

30.недеља

       

МАТ

К

   

31.недеља

           

МАТ, ПД

К

32.недеља

МАТ

     

МАТ, EJ

К, K

СЈ, ЕЈ

ПЗ

33.недеља

   

СЈ

К

ПД

     

V

34.недеља

МАТ

 

МАТ

К

       

35.недеља

   

EJ

K

МАТ

К

   

36.недеља

СЈ

     

СЈ

К

МАТ, ЕЈ

К

37.недеља

   

МАТ

К

EJ

K

МАТ

ПЗ

VI

38.недеља

МАТ

 

МАТ, EJ

К, K

МАТ, СЈ

К

   
 

39.недеља

МАТ,СЈ

 

МАТ,СОН

К

ПД

 

СЈ, ПД

К


Легенда:

 

           ИТ - Иницијални тест

 

           К - Контролна вежба

 

           П - Писмени задатак

 

 

 Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе (епидемија грипа, већи број негативних оцена)

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

                   ШЕСТИ РАЗРЕД

             СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

IX

1.недеља

               

2.недеља

               

3.недеља

Српски језик

ИТ

   

Српски језик

ИТ

Хемија

К

4.недеља

Математика

ИТ

   

Математика

ИТ

Математика

К

5.недеља

Италијански јез.

К

Италијански јез., Математика

К, К

Италијански јез., Математика73

К, К

Италијански јез.

К

X

6.недеља

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик

П

7.недеља

Биологија

К

Биологија

К

Биологија

К

Енглески јез.

К

8.недеља

Енглески јез.

К

Енглески јез., Математика

К,П

Енглески јез., Физика

К,К

Физика

К

9.недеља

Италијански јез.

К

Италијански јез., Физика

К,К

Италијански јез., Математика73

К,П

Италијански јез.

К

10. недеља

Математика

П

   

Математика, Историја

П,К

Математика

П

XI

11.недеља

Српски језик

К

Српски језик, Историја

К, К

Српски језик, Хемија

К, К

Српски језик, Историја

К,К

12.недеља

           

Физика

К

13.недеља

       

Физика

К

   

14.недеља

   

Математика

К

Математика73

К

Математика, Енглески јез.

К, П

       XII

15.недеља

Српски језик, Италијански јез.

П, П

Српски језик, Италијански јез.

П,П

Српски језик, Италијански јез.

П,П

Српски језик, Италијански јез.

П,П

16.недеља

Енглески јез.

П

Енглески јез., Физика

П,К

Енглески јез.

П

   

17.недеља

   

Математика

П

Биологија

К

Математика, Физика

П,К

18. недеља

Математика

П

Биологија

К

Математика, Хемија

П,К

Хемија

К

I

19.недеља

Биологија

К

   

Физика

К

   

20.недеља

               

21.недеља

   

Историја

К

   

Историја

К

22. недеља

       

Математика73

К

Математика

К

II

23.недеља

               

24.недеља

       

Биологија, Физика

К,К

   

25.недеља

Италијански јез.

К

Италијански јез., Математика

К,К

Италијански

К

Италијански јез.

К

III

26.недеља

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик

П

27.недеља

Енглески јез.

К

Енглески јез., Математика

К,П

Енглески јез., Хемија

К,К

Хемија, Физика

К,К

28.недеља

Биологија

К

Биологија

К

   

Математика

П

29.недеља

Математика

П

   

Математика

П

Енглески

К

IV

30.недеља

Српски језик

К

Српски језик , Физика

К, К

Хемија

К

Српски језик, Хемија

К,К

31.недеља

Италијански јез.

К

Италијански јез.

К

Српски језик, Италијански јез.

К,П

Италијански јез.

П

32.недеља

   

Историја, Математика

К, К

Историја, Биологија

К,К

Историја

К

33.недеља

       

Математика73, Физика

К, К

Математика

К

       V

34.недеља

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик, Енглески јез.

П, П

35.недеља

Италијански јез.

П

Италијански јез., Математика

К,П

Италијански јез.

К

Математика, Италијански

П, К

36.недеља

Енглески јез.

П

Енглески јез., Физика

П,К

Енглески јез.

П

   

37.недеља

Математика

П

   

Математика

П

   

VI

38.недеља

Биологија

К

Биологија

К

Математика73

П

   

39.недеља

               

 

 

 

Легенда:

 

           ИТ - Иницијални тест

 

           К - Контролна вежба

 

           П - Писмени задатак                                           

 

И    

          Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе (епидемија грипа, већи број негативних оцена)

 

          Распоредом писмених провера може да се планира највише једна провера у дану , а две у наставној недељи.

 

          Наставник је дужан да обавести ученике о наставним садржајима који ће се писмено проверавати према  распореду писмених провера, најкасније пет дана пре провере. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

Закон о основама система образовања и васпитања 2017

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

 

Закључени уговор о набавци ручка за ученике у продуженом боравку

 

Допис Министарства просвете о бесплатним уџбеницима за школску 2016/17. годину

Изабрани уџбеници за следеће три школске 2016/2017 – 2018/2019. године

 

Документација за санацију тоалета:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Ручак за ученике - Позив за подношење понуда

Ручак за ученике - Конкурсна документација

Ручак за ученике - Закључен уговор

 


 

 

 

 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада. Њен циљ је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су везана за делатност школе.

Задаци који се остварују рееализацијом програма екскурзије су:

  • проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и друштвеним условима;
  • стицање нових сазнања;
  • развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука;
  • познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве;
  • развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима;
  • изграђивање екстетских, културних и спортских навика;
  • развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

У складу са упутством Министарство просвете школа планира у школској 2015/16. године једнодневне, дводневне и тродневне излете и екскурзије у току октобра 2015.године., маја и јуна месеца 2016. године .

Реализатори екскурзије су предметни наставници, одељењске старешине и стручни сарадници. Ове активности се реализују у складу са Правилником о реализацији излета и екскурзија.

Излет је ваннаставни облик рада који се остварује ван школе.

Циљ је:

-          савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини

-          упознавање културног наслеђа

-          упознавање привредних достигнућа

-          рекреативно-здравствене активности ученика

Образовно-васпитни задаци:

-          проучавање објеката и феномена у природи

-          уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима

-          развијање интересовања за природу

-          изграђивање еколошких навика

-          упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева;

-          развијање позитивних односа према националним, културним, естетских вредностима, спортским потребама и навикама, позитивном социјалним односима

-          схватање значаја здравља и здравих стилова живота

-          подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

 

 

 

I РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун – салаш Стремен.

Време извођења: oктобар 2015. године

 

II III  и  IV РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правацЗемун—Засавица.

Време реализације: мај 2016. године

Садржаји којима се постављени циљеви реализују су:

-          облици рељефа

-          саобраћај - током путовања

-          живот, обичаји и занимања људи - током путовања и у галерији

-          биљни и животињски свет током путовања

-          очување животне средине - током путовања

-          рекреација у слободно време.

Начин финансирања: у ратама.

Носиоци припрема: директор школе, одељењске старешине и стручни вођа

 

 РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

 

Путни правац: Земун-Ваљево-Бранковина-манастир Лелић-Земун

 

Време реализације: мај 2016 године

 

Програм једнодневног излета

 

ВАЉЕВО-БРАНКОВИНА-МАНАСТИР ЛЕЛИЋ

 

БЕОГРАД полазак испед школе у јутарњим часовима. Вожња према Ваљеву.

 

ВАЉЕВО излет обухвата  посету граду чију претечу представља Градац, који се први пут помиње 1019.године. Налази се у долини реке Колубаре а град окружују планине Повлен, Маљен и Сувобор.  Обилазак старе четврти из 19 в. звана Тешњар. Ово је једна од најсликовитијих четврти у Србији са калдрмом. Посета Муселимовом конаку из 18 –тог века. Некада је то била кућа турског заповедника где су били заточени Илија Бирчанин и Алекса Ненадовић. Данас је то музеј са етнографском збирком.

 

БРАНКОВИНА Из овог краја потиче породица Ненадовић: Прота Матеја Ненадовић, Алекса један од организатора устанка на дахије, Јаков војвода у Првом српском устанку, Јеврем Ненадовић , Љубомир писац, преводилац, дипломата...Црква Светог Арханђела је задужбина Проте Матеје Ненадовића а поред цркве су и гробови свих Ненадовића.Ту су још и Протина школа, Десанкина школа, данас легат песникиње.У Бранковини одмор и рекреативни део.

 

 

 

МАНАСТИР ЛЕЛИЋ завршен 1927 г. у коме почивају мошти ктитора и српског свеца Светог владике Николаја Велимировића донете из Сједињених Држава 1991.

 

БЕОГРАД повратак у Земун  је у вечерњим часовима.

 

 

 

VI РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

 

Путни правацЗемун-Орашац-Топола

 

Време реализације мај 2016 године

 

 

VII  РАЗРЕД (дводневна екскурзија)

 

Путни правац: Земун-Шарганска осмица-Златибор-Земун

 

Време реализације: мај 2016 године

 

ЗЛАТИБОР - МОКРА ГОРА- СИРОГОЈНО

 

 ПРВИ ДАН

 

 БЕОГРАД  полазак испред школе у јутарњим часовима. Вожња преко Горњег Милановца и Чачка до Мокре Горе.

 

МОКРА ГОРА сликовит планински крај где је главна атракција стара железничка пруга уског колосека. Надморска висина од 300м савладана је пругом у облику осмице. Шарганска осмица је дуга 15км где се пролази кроз 22 тунела и преко 10 мостова и вијадукта.Воз вуче парна локомотива.

 

Мећавник ДРВЕНГРАД етно село које је подигао прослављени режисер Емир  Кустурица.Куће су изграђене од дрвета у складу са локалном архитектуром. Наставак пута ка Златибору.

 

ЗЛАТИБОР смештај,вечера, ноћење.

 

ДРУГИ ДАН

 

 СИРОГОЈНО обилазак етно села. Повратак у центар Златибора.

 

Полазак за Београд у поподневним часовима.

 

БЕОГРАД повратак у вечерњим часовима

 

 

 

VIII  РАЗРЕД  (тродневна екскурзија)

 

Путни правац: Земун-Студеница-Ђавоља варош-Копаоник-Земун

 

Време реализације октобар 2015 године

 

 

 

Настава у природи:

 

Зимовања-летовања-спортских кампова радионица за талентоване. Студијска путовања, културно-спортска сарадња са школама.

Евентуална промена маршруте екскурзије могућа је уз сагласност родитеља, одељенског старешине, разредног већа, директора школе и Школског одбора.

Ако се за извођење екскурзија користи наствани дан исти ће бити надокнађени.

Школске ученичке екскурзије, представљају специфичан облик образовно васпитног рада школе. Оне помажу и подстичу повезивање и примену најразноврснијих облика и метода рада и методских поступака. Треба истаћи да ни најсавременија наставна технологија /филм,телевизија,/ не могу да замене ученичке екскурзије .

Ученичке екскурзије се битно разликују од осталих туристичких путовања ученика, оне представљају специфични облик образовно-васпитнио-културних и рекреативних кретања на маршутом одређеном терену.

Ученичке ексурзије представњају богаћење облика и метода рада школе. Време проведено на екскурзијама с пуним правом рачуна се у наставне дане школе.

НаставауприродиобавићесеускладусанаставнимпланомипрограмомученикаодI до IVразреда.

Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног програма основне школе у климатски погодном месту из образовно-васпитних, здравствених, рекреативних и других разлога.

Задаци и садржај наставе у природи заснивају се на наставном плану и програму образовно васпитног рада. Настава у природи организоваће се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 7 дана, уз сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика по одељењу. Трошкове за организовање наставе у природи сносе родитељи.

Место реализације рекреативне наставе је изабрао Савет родитеља на предлог актива наставника разредне наставе, у зависности од могућности одговарајућих објеката и цене услуге. Настава у природи ће се организовати крајем новембра и почетком децембра 2013.г. по сменама, на Копаонику-«Сребрна лисица», и у пролећном периоду.

У зависности од интересовања ученика школа може организовати летовање и зимовање ученика.

I Разреди

У току ове школске године одлучили смо да наставу у природи реализујемо у другом полугодишту. Изабрали смо дестинацију Сирогојно.

 

Циљеви

 Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини;

Упознавање културног наслеђа;

Рекреативно-здравствени опоравак ученика

Задаци

 

-          Проучавање флоре и фауне планинског краја

-          Оријентација у природној средини

-          Насеља у планинском крају

-          Рељеф краја

-         Лепоте Србије

-          Воде, реке, језера, термални извори краја

-         Клима

-          Живот у насељима планинског краја

-          Природна богатства

-          Бање

-          Живот људи у прошлости

-          Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

Време: мај 2016.

Реализација: одељењске старешине

 

II Разреди

У току ове школске године одлучили смо да наставу у природи реализујемо у другом полугодишту. Изабрали смо дестинацију Гучево.

 

 

Циљеви

 

Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини;

 

Упознавање културног наслеђа;

 

Рекреативно-здравствени опоравак ученика

 

Задаци

 

-          Проучавање флоре и фауне планинског краја

 

-          Оријентација у природној средини

 

-          Насеља у планинском крају

 

-          Рељеф краја

 

-         Лепоте Србије

 

-          Воде, реке, језера, термални извори краја

 

-          Клима

 

-          Живот у насељима планинског краја

 

-          Природна богатства

 

-          Бање

 

-          Живот људи у прошлости

 

-          Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

 

Време: октобар 2015.

Реализација: одељењске старешине

 

III Разреди

У току ове школске године одлучили смо да наставу у природи реализујемо у јесен.  Изабрали смо дестинацију Тара.

 

Циљеви

 Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини;

Упознавање културног наслеђа;

Рекреативно-здравствени опоравак ученика

Задаци

 

-          Проучавање флоре и фауне краја

-          Оријентација у природној средини

-          Насеља у планинском крају

-          Рељеф краја

-         Лепоте Србије

-          Воде, реке, језера, термални извори краја

-         Клима

-         Живот у насељима планинског краја

-          Природна богатства

-          Бање

-          Живот људи у прошлости

-          Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

-          Развој позитивног односа према националним, културним и естетскимвредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота и подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

Време: октобар 2015.

Реализација: одељењске старешине

 

IV Разреди

У току ове школске године одлучили смо да наставу у природи реализујемо у другом полугодишту. Изабрали смо дестинацију Гучево.

 

Циљеви

Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини;

Упознавање културног наслеђа;

Рекреативно-здравствени опоравак ученика

Задаци

-          Проучавање флоре и фауне планинског краја

-          Оријентација у природној средини

-          Насеља у планинском крају

-          Рељеф краја

-         Лепоте Србије

-          Воде, реке, језера, термални извори краја

-          Клима

-          Живот у насељима планинског краја

-          Природна богатства

-          Бање

-          Живот људи у прошлости

-          Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

Време: октобар 2015.

Реализација: одељењске старешине

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com