Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада. Њен циљ је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су везана за делатност школе.

Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије су:

  • проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и друштвеним условима;
  • стицање нових сазнања;
  • развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука;
  • познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве;
  • развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима;
  • изграђивање екстетских, културних и спортских навика;
  • развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

У складу са упутством Министарство просвете школа планира у школској 2018/19. године једнодневне, дводневне и тродневне излете и екскурзије у току октобра 2018.године., маја и јуна месеца 2019. године .

Реализатори екскурзије су предметни наставници, одељењске старешине и стручни сарадници. Ове активности се реализују у складу са Правилником о реализацији излета и екскурзија.

Излет је ваннаставни облик рада који се остварује ван школе.

Циљ је:

-          савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини

-          упознавање културног наслеђа

-          упознавање привредних достигнућа

-          рекреативно-здравствене активности ученика

Образовно-васпитни задаци:

-          проучавање објеката и феномена у природи

-          уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима

-          развијање интересовања за природу

-          изграђивање еколошких навика

-          упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева;

-          развијање позитивних односа према националним, културним, естетских вредностима, спортским потребама и навикама, позитивном социјалним односима

-          схватање значаја здравља и здравих стилова живота

-          подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

 

 

I РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун-салаш „Стремен“ Јаково-Земун.

Планирани број ученика: 75-85

Време реализације мај 2019. године

 

II РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун—Засавица-Земун.

Планирани број ученика:60-70

Време реализације мај 2019. године

 

III РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун—Бечеј-дворац Дунђерски-Земун.

Планирани број ученика:65-75

Време реализације мај 2019. године

 

IV РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун—Топола-Орашац-Земун.

Планирани број ученика:70-80

Време реализације мај 2019. године

 

Садржаји којима се постављени циљеви реализују су:

-          облици рељефа

-          саобраћај - током путовања

-          живот, обичаји и занимања људи - током путовања и у галерији

-          биљни и животињски свет током путовања

-          очување животне средине - током путовања

-          рекреација у слободно време.

Начин финансирања: у ратама.

Носиоци припрема: директор школе, одељењске старешине и стручни вођа

 

V РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

 Земун-Бранковина-Ваљево (Муселимов конак) Тешњар-Земун

 Планирани број ученика 60-70

 Време реализације мај 2019. године

 

 VI РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Земун-Бач-Сомбор-Земун

Планирани број ученика 60-70

Време реализације мај 2019. године

 

VII РАЗРЕД (дводневна екскурзија)

Путни правац:Земун-Виминацијум-Доњи Милановац-Лепенски вир-Земун

Планирани број ученика 60-70

Време реализације мај 2019. године

 

VIII  РАЗРЕД (тродневна екскурзија)

Путни правац:Земун-Копаоник-Земун

Планирани број ученика 50-60

Време реализације крај септембра-почетак октобра 2018. године

 

 

 Настава у природи:

 

Задаци и садржај наставе у природи заснивају се на наставном плану и програму образовно васпитног рада. Настава у природи организоваће се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 7 дана, уз сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика по одељењу. Трошкове за организовање наставе у природи сносе родитељи.

Место реализације рекреативне наставе је изабрао Савет родитеља на предлог актива наставника разредне наставе, у зависности од могућности одговарајућих објеката и цене услуге.

 Циљеви

 Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини;

Упознавање културног наслеђа;

Рекреативно-здравствени опоравак ученика

 

Задаци

 -          Проучавање флоре и фауне планинског краја

-          Оријентација у природној средини

-          Насеља у планинском крају

-          Рељеф краја

-         Лепоте Србије

-          Воде, реке, језера, термални извори краја

-         Клима

-          Живот у насељима планинског краја

-          Природна богатства

-          Бање

-          Живот људи у прошлости

-          Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

 

 

I РАЗРЕД

 Дестинација: Земун-Гучево

 (седам пуних пансиона)

планирани број ученика 70-80

 

 II РАЗРЕД:

 Дестинација Земун-Соко Бања

 (седам пуних пансиона)

 планирани број ученика 55-65

 

 III РАЗРЕД

 (седам пуних пансиона)

 Дестинација :Земун-Тара

 планирани број ученика:65-75

 

 IV РАЗРЕД

 (седам пуних пансиона)

 Дестинација Земун-Копаоник

 планирани број ученика:65-75

 

Време реализације наставе у природи крај септембра-почетак октобра 2018. године.

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com