Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада. Њен циљ је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су везана за делатност школе.

Задаци који се остварују рееализацијом програма екскурзије су:

  • проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и друштвеним условима;
  • стицање нових сазнања;
  • развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука;
  • познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве;
  • развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима;
  • изграђивање екстетских, културних и спортских навика;
  • развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

У складу са упутством Министарство просвете школа планира у школској 2015/16. године једнодневне, дводневне и тродневне излете и екскурзије у току октобра 2015.године., маја и јуна месеца 2016. године .

Реализатори екскурзије су предметни наставници, одељењске старешине и стручни сарадници. Ове активности се реализују у складу са Правилником о реализацији излета и екскурзија.

Излет је ваннаставни облик рада који се остварује ван школе.

Циљ је:

-          савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини

-          упознавање културног наслеђа

-          упознавање привредних достигнућа

-          рекреативно-здравствене активности ученика

Образовно-васпитни задаци:

-          проучавање објеката и феномена у природи

-          уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима

-          развијање интересовања за природу

-          изграђивање еколошких навика

-          упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева;

-          развијање позитивних односа према националним, културним, естетских вредностима, спортским потребама и навикама, позитивном социјалним односима

-          схватање значаја здравља и здравих стилова живота

-          подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

 

 

 

I РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун – салаш Стремен.

Време извођења: oктобар 2015. године

 

II III  и  IV РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правацЗемун—Засавица.

Време реализације: мај 2016. године

Садржаји којима се постављени циљеви реализују су:

-          облици рељефа

-          саобраћај - током путовања

-          живот, обичаји и занимања људи - током путовања и у галерији

-          биљни и животињски свет током путовања

-          очување животне средине - током путовања

-          рекреација у слободно време.

Начин финансирања: у ратама.

Носиоци припрема: директор школе, одељењске старешине и стручни вођа

 

 РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

 

Путни правац: Земун-Ваљево-Бранковина-манастир Лелић-Земун

 

Време реализације: мај 2016 године

 

Програм једнодневног излета

 

ВАЉЕВО-БРАНКОВИНА-МАНАСТИР ЛЕЛИЋ

 

БЕОГРАД полазак испед школе у јутарњим часовима. Вожња према Ваљеву.

 

ВАЉЕВО излет обухвата  посету граду чију претечу представља Градац, који се први пут помиње 1019.године. Налази се у долини реке Колубаре а град окружују планине Повлен, Маљен и Сувобор.  Обилазак старе четврти из 19 в. звана Тешњар. Ово је једна од најсликовитијих четврти у Србији са калдрмом. Посета Муселимовом конаку из 18 –тог века. Некада је то била кућа турског заповедника где су били заточени Илија Бирчанин и Алекса Ненадовић. Данас је то музеј са етнографском збирком.

 

БРАНКОВИНА Из овог краја потиче породица Ненадовић: Прота Матеја Ненадовић, Алекса један од организатора устанка на дахије, Јаков војвода у Првом српском устанку, Јеврем Ненадовић , Љубомир писац, преводилац, дипломата...Црква Светог Арханђела је задужбина Проте Матеје Ненадовића а поред цркве су и гробови свих Ненадовића.Ту су још и Протина школа, Десанкина школа, данас легат песникиње.У Бранковини одмор и рекреативни део.

 

 

 

МАНАСТИР ЛЕЛИЋ завршен 1927 г. у коме почивају мошти ктитора и српског свеца Светог владике Николаја Велимировића донете из Сједињених Држава 1991.

 

БЕОГРАД повратак у Земун  је у вечерњим часовима.

 

 

 

VI РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

 

Путни правацЗемун-Орашац-Топола

 

Време реализације мај 2016 године

 

 

VII  РАЗРЕД (дводневна екскурзија)

 

Путни правац: Земун-Шарганска осмица-Златибор-Земун

 

Време реализације: мај 2016 године

 

ЗЛАТИБОР - МОКРА ГОРА- СИРОГОЈНО

 

 ПРВИ ДАН

 

 БЕОГРАД  полазак испред школе у јутарњим часовима. Вожња преко Горњег Милановца и Чачка до Мокре Горе.

 

МОКРА ГОРА сликовит планински крај где је главна атракција стара железничка пруга уског колосека. Надморска висина од 300м савладана је пругом у облику осмице. Шарганска осмица је дуга 15км где се пролази кроз 22 тунела и преко 10 мостова и вијадукта.Воз вуче парна локомотива.

 

Мећавник ДРВЕНГРАД етно село које је подигао прослављени режисер Емир  Кустурица.Куће су изграђене од дрвета у складу са локалном архитектуром. Наставак пута ка Златибору.

 

ЗЛАТИБОР смештај,вечера, ноћење.

 

ДРУГИ ДАН

 

 СИРОГОЈНО обилазак етно села. Повратак у центар Златибора.

 

Полазак за Београд у поподневним часовима.

 

БЕОГРАД повратак у вечерњим часовима

 

 

 

VIII  РАЗРЕД  (тродневна екскурзија)

 

Путни правац: Земун-Студеница-Ђавоља варош-Копаоник-Земун

 

Време реализације октобар 2015 године

 

 

 

Настава у природи:

 

Зимовања-летовања-спортских кампова радионица за талентоване. Студијска путовања, културно-спортска сарадња са школама.

Евентуална промена маршруте екскурзије могућа је уз сагласност родитеља, одељенског старешине, разредног већа, директора школе и Школског одбора.

Ако се за извођење екскурзија користи наствани дан исти ће бити надокнађени.

Школске ученичке екскурзије, представљају специфичан облик образовно васпитног рада школе. Оне помажу и подстичу повезивање и примену најразноврснијих облика и метода рада и методских поступака. Треба истаћи да ни најсавременија наставна технологија /филм,телевизија,/ не могу да замене ученичке екскурзије .

Ученичке екскурзије се битно разликују од осталих туристичких путовања ученика, оне представљају специфични облик образовно-васпитнио-културних и рекреативних кретања на маршутом одређеном терену.

Ученичке ексурзије представњају богаћење облика и метода рада школе. Време проведено на екскурзијама с пуним правом рачуна се у наставне дане школе.

НаставауприродиобавићесеускладусанаставнимпланомипрограмомученикаодI до IVразреда.

Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног програма основне школе у климатски погодном месту из образовно-васпитних, здравствених, рекреативних и других разлога.

Задаци и садржај наставе у природи заснивају се на наставном плану и програму образовно васпитног рада. Настава у природи организоваће се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 7 дана, уз сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика по одељењу. Трошкове за организовање наставе у природи сносе родитељи.

Место реализације рекреативне наставе је изабрао Савет родитеља на предлог актива наставника разредне наставе, у зависности од могућности одговарајућих објеката и цене услуге. Настава у природи ће се организовати крајем новембра и почетком децембра 2013.г. по сменама, на Копаонику-«Сребрна лисица», и у пролећном периоду.

У зависности од интересовања ученика школа може организовати летовање и зимовање ученика.

I Разреди

У току ове школске године одлучили смо да наставу у природи реализујемо у другом полугодишту. Изабрали смо дестинацију Сирогојно.

 

Циљеви

 Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини;

Упознавање културног наслеђа;

Рекреативно-здравствени опоравак ученика

Задаци

 

-          Проучавање флоре и фауне планинског краја

-          Оријентација у природној средини

-          Насеља у планинском крају

-          Рељеф краја

-         Лепоте Србије

-          Воде, реке, језера, термални извори краја

-         Клима

-          Живот у насељима планинског краја

-          Природна богатства

-          Бање

-          Живот људи у прошлости

-          Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

Време: мај 2016.

Реализација: одељењске старешине

 

II Разреди

У току ове школске године одлучили смо да наставу у природи реализујемо у другом полугодишту. Изабрали смо дестинацију Гучево.

 

 

Циљеви

 

Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини;

 

Упознавање културног наслеђа;

 

Рекреативно-здравствени опоравак ученика

 

Задаци

 

-          Проучавање флоре и фауне планинског краја

 

-          Оријентација у природној средини

 

-          Насеља у планинском крају

 

-          Рељеф краја

 

-         Лепоте Србије

 

-          Воде, реке, језера, термални извори краја

 

-          Клима

 

-          Живот у насељима планинског краја

 

-          Природна богатства

 

-          Бање

 

-          Живот људи у прошлости

 

-          Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

 

Време: октобар 2015.

Реализација: одељењске старешине

 

III Разреди

У току ове школске године одлучили смо да наставу у природи реализујемо у јесен.  Изабрали смо дестинацију Тара.

 

Циљеви

 Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини;

Упознавање културног наслеђа;

Рекреативно-здравствени опоравак ученика

Задаци

 

-          Проучавање флоре и фауне краја

-          Оријентација у природној средини

-          Насеља у планинском крају

-          Рељеф краја

-         Лепоте Србије

-          Воде, реке, језера, термални извори краја

-         Клима

-         Живот у насељима планинског краја

-          Природна богатства

-          Бање

-          Живот људи у прошлости

-          Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

-          Развој позитивног односа према националним, културним и естетскимвредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота и подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја

Време: октобар 2015.

Реализација: одељењске старешине

 

IV Разреди

У току ове школске године одлучили смо да наставу у природи реализујемо у другом полугодишту. Изабрали смо дестинацију Гучево.

 

Циљеви

Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини;

Упознавање културног наслеђа;

Рекреативно-здравствени опоравак ученика

Задаци

-          Проучавање флоре и фауне планинског краја

-          Оријентација у природној средини

-          Насеља у планинском крају

-          Рељеф краја

-         Лепоте Србије

-          Воде, реке, језера, термални извори краја

-          Клима

-          Живот у насељима планинског краја

-          Природна богатства

-          Бање

-          Живот људи у прошлости

-          Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

Време: октобар 2015.

Реализација: одељењске старешине

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com